news 184 03

Об­го­вори­ли ра­зом з Міністром обо­рони Сте­паном Пол­то­раком си­ту­ацію нав­ко­ло стрілець­ко­го комп­лек­су в м. Львів, який не­щодав­но заз­нав ве­ликих руй­ну­вань че­рез по­жежу. На­ша збірна з кульової стріль­би, яка стабіль­но пе­рема­гає на міжна­родній арені, на­жаль, втра­тила важ­ли­ву ба­зу олімпій­ської підго­тов­ки.

То­му всіля­ко підтри­мую рішен­ня керівницт­ва Міно­боро­ни що­до не­обхідності по­будо­ви но­вого су­час­но­го стрілець­ко­го комп­лек­су на те­риторії нав­чаль­но-спор­тивної ба­зи літніх видів спор­ту МОУ в м. Львів.

news 184 02 35824588 1677449419039919 6763936788068171776 oanews 184 01 35882066 1677449409039920 2517243863618289664 oaМіністерс­тво мо­лоді та спор­ту та­кож ак­тивно до­лучаєть­ся до вирішен­ня тих проб­лем з яки­ми стик­ну­лася ро­дина стрілець­ких видів спор­ту. Зі своєї сто­рони ми го­тові за­без­пе­чити нові стрілецькі ру­бежі су­час­ною елект­рон­ною сис­те­мою фіксації ура­жен­ня цілей. Не­обхідно вра­хува­ти й те, що у 2020 р. са­ме на цій базі Уря­дом пла­нуєть­ся про­веден­ня Чемпіона­ту світу се­ред сту­дентів з кульової стріль­би.

Мінмо­лодь­спор­ту та Фе­дера­ція стріль­би Ук­раїни го­тові на­дати не­обхідну кон­суль­тацій­ну до­помо­гу, щоб но­вий комп­лекс відповідав усім не­обхідним ви­могам для про­веден­ня цих прес­тижних міжна­род­них зма­гань.

Вірю, що ра­зом ми здо­лаємо ті труд­нощі, з яки­ми тим­ча­сово стик­ну­лася на­ша збірна ко­ман­да зі стріль­би, спорт­ме­ни й тре­нери.

Міністр мо­лоді та спор­ту Ук­раїни Ігор Жда­нов.