fbЗ 23 по 27 квітня у більярд­но­му клубі «ZO­VEX», що на вул. Зе­леній 147 (ТЦ «Ар­сен», 2-й по­верх), відбу­вати­меть­ся чемпіонат Ль­во­ва се­ред сту­дентсь­кої мо­лоді. Сту­ден­ти зма­гати­муть­ся у трьох ка­тегоріях: пул 8 (чо­ловіки), пул 8 (жінки) і віль­на піраміда (чо­ловіки та жінки).

Реєстрація учас­ників бу­де про­води­тись 23 квітня з 14:00 по 17:00 по місцю про­веден­ня зма­гань, або за­реєстру­ватись он­лайн мож­на за цією фор­мою.

 Відкрит­тя чемпіона­ту відбу­деть­ся вже нас­тупно­го дня, 24 квітня − об 11:00. Після цього учас­ни­ки поч­нуть гра­ти кваліфікаційні ігри, які три­мати­муть до чет­верга, 26 квітня. У цей день стар­ту­ють ігри плей-оф.

Півфінальні та фінальні матчі відбу­дуть­ся у п’ят­ни­цю, 27 квітня. Після за­вер­шення фіна­лу − уро­чис­те зак­риття турніру. Усім учас­ни­кам ор­ганіза­торив­ру­чать пам’ятні су­веніри, а кращі гравці от­ри­ма­ють на­горо­ди – куб­ки, ме­далі та дип­ло­ми відповідних сту­пенів.

Участь в зма­ган­нях без­коштов­на. У чемпіонаті мо­жуть бра­ти участь усі ба­жа­ючі сту­ден­ти ВНЗ Ль­во­ва та об­ласті.

Ор­ганіза­тори:
•    Фе­дерація більярд­но­го спор­ту м. Ль­во­ва;
•    Уп­равління мо­лоді і спор­ту де­пар­та­мен­ту гу­манітар­ної політи­ки ЛМР;
•    Спор­тивно-більярд­ний клуб «Zo­vex»;
•    СТС «Гарт»

По­силан­ня:
Сайт Фе­дерації більярд­но­го спор­ту Львівсь­кої об­ласті: http://bil­li­ard.lviv.ua/
Сайт СТС «Гарт»: https://stsgart.org.ua/
офіцій­на сторінка на Fa­cebo­ok -  https://www.fa­cebo­ok.com/bil­li­ard.lviv

Кон­такти: Пре­зидент ФБС м. Ль­во­ва Олек­сандр Біле­вич +38 (067) 674-09-88