news 179 01a19 груд­ня 2017 ро­ку Національ­ний універ­си­тет фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту Ук­раїни відчи­нив свої двері для про­веден­ня Пер­шої ге­нераль­ної асамб­леї Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки, го­лову­ючим на якій був очіль­ник Спілки та рек­тор НУФВ­СУ Євгеній Вікто­рович Імас.

• Віце-прем’єр-міністр Ук­раїни – В’ячес­лав Ана­толійович Ки­рилен­ко;
• віце-пре­зидент Міжна­род­ної фе­дерації сту­дентсь­ко­го спор­ту (ФІСУ) – Маріан Ди­маль­скі (Поль­ща);
• Міністр мо­лоді та спор­ту Ук­раїни – Ігор Олек­санд­ро­вич Жда­нов;
• зас­тупник Міністра освіти і на­уки Ук­раїни – Ро­ман Во­лоди­миро­вич Гре­ба;
• зас­тупник Міністра мо­лоді та спор­ту Ук­раїни з пи­тань євро­пей­ської інтег­рації – Ми­кола Пет­ро­вич Мов­чан;
• Київсь­кий місь­кий го­лова – Віталій Во­лоди­миро­вич Клич­ко;
• віце-пре­зидент Національ­но­го олімпій­сько­го коміте­ту Ук­раїни, пре­зидент Фе­дерації біат­ло­ну Ук­раїни – Во­лоди­мир Ми­хай­ло­вич Брин­зак;
• го­лова Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни, ге­нераль­ний сек­ре­тар Спілки – Ва­дим Гри­горо­вич Сте­цен­ко;
• зас­тупник ди­рек­то­ра Де­пар­та­мен­ту освіти і на­уки, мо­лоді та спор­ту, на­чаль­ник уп­равління мо­лоді та спор­ту КМДА – Ва­дим Мар­ко­вич Гут­цайт;
• пре­зидент Фут­боль­ної асоціації сту­дентів Києва, віце-пре­зидент Спілки – Ва­дим Ярос­ла­вович Місю­ра;
• рек­тор Київсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету будівницт­ва та архітек­ту­ри, го­лова Ра­ди рек­торів м. Києва, керівник відок­ремле­ного підрозділу Спілки в м. Києві – Пет­ро Мусійович Куліков;
• рек­тор Київсь­ко­го національ­но­го тор­го­во-еко­номічно­го універ­си­тету, віце-пре­зидент Спілки – Ана­толій Ан­то­нович Ма­заракі;
• рек­тор Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го, керівник відок­ремле­ного підрозділу Спілки в Львівській об­ласті – Євген Ни­коди­мович Прис­ту­па;
• рек­тор Харківсь­кої дер­жавної ака­демії фізич­ної куль­ту­ри, керівник відок­ремле­ного підрозділу Спілки в Харківській об­ласті – Олек­сандр Юрійович Ажип­по;
• рек­тор Тер­нопіль­сько­го національ­но­го еко­номічно­го універ­си­тету, керівник відок­ремле­ного підрозділу Спілки в Тер­нопіль­ській об­ласті – Андрій Іго­рович Кри­сова­тий;
• рек­тор Чернігівсь­ко­го національ­но­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Та­раса Гри­горо­вича Шев­ченка, віце-пре­зидент Спілки, го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у Чернігівській об­ласті – Ми­кола Олексійович Нос­ко;
• пре­зидент Фе­дерації стріль­би Ук­раїни – Олег Іго­рович Вол­ков;
• ге­нераль­ний ди­рек­тор Хол­дингу Spec­ta­tor Відео, док­тор – Франс Гер­мес.

Євгеній Вікто­рович, перш за все, вис­ло­вив вдячність віце-пре­зиден­ту ФІСУ – Маріану Ди­маль­скі за його участь у ро­боті Ге­нераль­ної асамб­леї Спілки, заз­на­чив­ши, що це його дру­гий візит в Ук­раїну про­тягом цього ро­ку. 22 ве­рес­ня пан Ди­маль­ські брав участь у регіональній на­раді Спілки у Ль­вові. Після цих слів віце-пре­зидент ФІСУ був зап­ро­шений до мікро­фона. У своїй до­повіді він відзна­чив успіхи ук­раїнсь­ко­го сту­дентсь­ко­го спор­ту, а особ­ли­во знач­ний про­рив за ос­танній рік, ко­ли Спілку очо­лив Євгеній Вікто­рович. Зас­тупник очіль­ни­ка ФІСУ відзна­чив про підтрим­ку зі своєї сто­рони усіх ініціатив ук­раїнсь­ко­го підрозділу.

 З віталь­ни­ми сло­вами до учас­ників звер­ну­лися віце-прем’єр міністр В’ячес­лав Ки­рилен­ко, Міністр мо­лоді та спор­ту Ук­раїни Ігор Жда­нов та Віталій Клич­ко.

 Імас Є. В. прозвіту­вав про рік, що ми­нає. Клю­чови­ми те­зами вис­ту­пу бу­ли:

• зат­верд­же­но но­ву ре­дакцію Ста­туту Спілки;
• ство­рено 17 відок­ремле­них підрозділів у регіонах, які очо­лили рек­то­ри провідних вишів;
• підпи­сано уго­ди з Національ­ним олімпій­ським коміте­том Ук­раїни, фізкуль­тур­но-спор­тивним то­варист­вом «Ди­намо», з те­лека­налом Національ­ної суспіль­ної те­лерадіоком­панії Ук­раїни, Асоціацією сту­дентсь­ко­го спор­ту Польщі;
• зроб­ле­но перші кро­ки зі ста­нов­лення Універсіад Ук­раїни го­лов­ним комп­лек­сним зма­ган­ням дер­жа­ви;
• про­тягом бе­рез­ня-черв­ня цього ро­ку про­веде­но ХІІІ літню Універсіаду Ук­раїни з 32-х видів спор­ту за учас­тю 5 ти­сяч сту­дентів-спорт­сменів із 176 зак­ладів ви­щої освіти Ук­раїни;
• спіль­но зі спор­тивни­ми фе­дераціями з видів спор­ту про­веде­но чемпіона­ти Ук­раїни з оди­над­ця­ти видів спор­ту;
• збе­режен­ня та прим­но­жен­ня успіхів вітчиз­ня­ного сту­дентсь­ко­го спор­ту на міжна­род­но­му рівні;
• участь у ХІХ Всесвітній літній Універсіаді спор­тивної сту­дентсь­кої де­легації Ук­раїни у складі 170 спорт­сменів, 53 тре­нерів взя­ла. Національ­на збірна ко­ман­да бу­ла предс­тав­ле­на сту­ден­та­ми-спорт­сме­нами із 55 зак­ладів ви­щої освіти із 24 регіонів Ук­раїни, ви­боро­ли 36 ме­далей різно­го ґатун­ку (12 – зо­лотих, 11 – срібних і 13 – брон­зо­вих) і посіли 6-те за­галь­но­команд­не місце.
• Се­ред євро­пей­ських країн-учас­ниць Всесвітньої літньої Універсіади Ук­раїна на 1-му місці, що бу­ло відміче­но Євро­пей­ською спор­тивною сту­дентсь­кою асоціацією;

9. зап­ро­поно­вано розг­ля­нути умо­ви участі в Євро­пей­ських сту­дентсь­ких спор­тивних іграх нас­тупно­го ро­ку у Пор­ту­галії;

10. роз­робле­но Кон­цепцію свят­ку­ван­ня Міжна­род­но­го дня сту­дентсь­ко­го спор­ту (20 ве­рес­ня) та надіслані ре­комен­дації ви­шам що­до його про­веден­ня на місцях:

• 20 ве­рес­ня 2017 ро­ку у біль­шості зак­ладів ви­щої освіти Ук­раїни відбу­лися спор­тивні зма­ган­ня з різних дос­тупних видів спор­ту, май­стер-кла­си, спор­тивні роз­ва­ги, зустрічі з ви­дат­ни­ми спорт­сме­нами – чемпіона­ми та при­зера­ми офіцій­них міжна­род­них зма­гань. У кож­но­му регіоні Ук­раїни о 20:00 відбув­ся флеш­моб, учас­ни­ки яко­го ви­кона­ли 22 ра­зи зги­нан­ня та роз­ги­нан­ня рук в упорі ле­жачи на честь кож­но­го універ­си­тету, де нав­ча­ють­ся чемпіони і при­зери Всесвітньої літньої Універсіади у Тай­беї;
• ФІСУ відзна­чило, що цьогоріч в Ук­раїні про­веде­но най­масш­табніше та од­не з най­кра­щих у світі свят­ку­вань Міжна­род­но­го дня сту­дентсь­ко­го спор­ту;
11. Ук­раїна має ста­ти місцем про­веден­ня міжна­род­них спор­тивних зма­гань се­ред сту­дентів – чемпіонатів Євро­пи, світу та Всесвітніх Універсіад:

• вже на­дано пра­во на про­веден­ня у 2020 році чемпіона­ту світу се­ред сту­дентів зі стріль­би кульової у м. Ль­вові та чемпіона­ту світу се­ред сту­дентів з вод­но­лиж­но­го спор­ту у м. Дніпрі. Сту­дентські зма­ган­ня та­кого ви­соко­го рівня бу­дуть впер­ше про­води­тись у нашій дер­жаві. ук­раїнсь­кої гос­тинності та відповідно до світо­вих стан­дартів;
• пе­ред керівницт­вом дер­жа­ви Спілкою ініційова­но пи­тан­ня про про­веден­ня Всесвітньої літньої Універсіади у Києві у 2021 чи 2023 ро­ках. Про­веден­ня та­кої виз­начної спор­тивної події доз­во­лить засвідчи­ти світові значні по­тенційні мож­ли­вості Ук­раїни в ут­верд­женні гу­маністич­них ціннос­тей людс­тва, про­паганді іде­алів цивілізо­вано­го су­пер­ницт­ва у спорті на ос­нові «fa­ir play» й не­допу­щен­ня ви­корис­тання допінгу. Досвід про­веден­ня за­ходів ви­соко­го міжна­род­но­го рівня в інших країнах пе­реко­нує, що во­ни спри­яють інтег­ру­ван­ню сту­дентсь­кої мо­лоді на за­садах ми­ру, ста­лого роз­витку та гло­балізації, а та­кож ут­верд­жен­ню їх національ­ної са­моіден­тифікації. Найбільш склад­не пи­тан­ня для вирішен­ня на сьогодні – це се­лище Універсіади для 13–15 ти­сяч спорт­сменів, тре­нерів, офіцій­них та суп­ро­вод­жу­ючих осіб. Один із найбільш ефек­тивних ме­ханізмів її вирішен­ня вба­чаєть­ся у ство­ренні пу­лу за­будов­ників. До ува­ги при­сутніх зап­ро­поно­вано на розг­ляд ескізи, роз­роблені «Ліко–Хол­дингом». Після за­вер­шення Всесвітньої Універсіади це жит­ло мож­на бу­ло б ви­корис­та­ти як соціаль­не для ма­лоза­без­пе­чених співгро­мадян чи для сту­дентсь­ких гур­то­житків;
• у нас­тупно­му році у Києві відбу­деть­ся чемпіонах світу зі стрибків у во­ду, що засвідчує про ви­сокий рівень го­тов­ності сто­лиці до про­веден­ня зма­гань ви­соко­го міжна­род­но­го рівня;

12. фінан­со­ва стабільність та ор­ганізацій­на надійність ро­боти Спілки:

• для вирішен­ня всіх зав­дань Спілки потрібні ре­сур­си, пе­редусім фінан­сові. У зв’яз­ку з цим не­обхідно сфор­му­вати сис­те­му на­леж­но­го фінан­су­ван­ня діяль­ності Спілки. Од­ним із дже­рел її асиг­ну­вань має ста­ти фінан­со­ва підтрим­ка з дер­жавно­го бюд­же­ту як гро­мадській ор­ганізації фізкуль­тур­но-спор­тивно­го спря­муван­ня. Ве­лика по­дяка вис­ловле­на за ре­зуль­та­тив­не спри­ян­ня у вирішенні пи­тан­ня про фінан­со­ву підтрим­ку Спілки з дер­жавно­го бюд­же­ту Го­лові коміте­ту Вер­ховної Ра­ди Ук­раїни з пи­тань бюд­же­ту Па­вел­ку Андрію Ва­сильови­чу та го­лові підкоміте­ту Круль­ку Іва­ну Іва­нови­чу. По­чина­ючи уже з нас­тупно­го ро­ку зак­ла­дено перші 4 млн. грн.;
• роз­робле­но про­ект змін до За­кону Ук­раїни «Про фізич­ну куль­ту­ру і спорт» (сто­сов­но функціону­ван­ня та фінан­су­ван­ня Спілки);
• важ­ли­вим дже­релом фінан­су­ван­ня є внес­ки зі спец­фондів вишів за умо­ви на­дан­ня відповідно­го доз­во­лу на рівні Уря­дово­го рішен­ня;
• за­лучен­ня по­забюд­жетних коштів та ре­сурсів спон­сорів на ре­алізацію ста­тут­ної ме­ти Спілки. Вже є гру­па інфор­мацій­них спон­сорів – це те­лека­нал «UA. Пер­ший», хол­динг «Ат­лантік Груп», Центр політич­них рішень. Роз­по­чато ро­боту з іно­зем­ним спон­со­ром − Хол­динг Spec­ta­tor Відео

Підсу­мову­ючи ре­зуль­та­ти спіль­ної ро­боти, Євгеній Вікто­рович заз­на­чив, що у 2017 році Спілкою бу­ло зроб­ле­но суттєвий вне­сок у роз­ви­ток сту­дентсь­ко­го спор­ту, а се­ред пріори­тетів ро­боти у нас­тупно­му році слід відзна­чити такі:

• ор­ганізація та про­веден­ня все­ук­раїнсь­ких зма­гань се­ред сту­дентсь­кої мо­лоді: Все­ук­раїнсь­ка Універсіада з 16 видів спор­ту, 24 чемпіона­ти Ук­раїни, Куб­ки Ук­раїни, Все­ук­раїнські зма­ган­ня, турніри та фес­ти­валі се­ред сту­дентів;
• про­веден­ня Міжна­род­но­го дня сту­дентсь­ко­го спор­ту із за­лучен­ням ще біль­шої кіль­кості зак­ладів ви­щої освіти у всіх регіонах на­шої дер­жа­ви, а та­кож висвітлен­ня за­ходів на місце­вих та цент­раль­них радіо та те­лека­налах;
• за­почат­ку­ван­ня пробігу «Зе­лена ми­ля»: 1-й пробіг зап­ла­нова­но на 11–12 трав­ня;
• за­без­пе­чен­ня участі сту­дентсь­ких збірних ко­манд в офіцій­них міжна­род­них зма­ган­нях: Євро­пей­ські сту­дентські ігри, які відбу­дуть­ся у липні 2018 ро­ку в Пор­ту­галії, до прог­ра­ми яких вклю­чено 13 видів спор­ту; чемпіона­ти світу се­ред сту­дентів з 29 видів спор­ту;
• ство­рити на дер­жавно­му рівні та роз­по­чати ро­боту Ор­ганізацій­них комітетів з підго­тов­ки та про­веден­ня чемпіонатів світу се­ред сту­дентів зі стріль­би кульової та вод­но­лиж­но­го спор­ту у 2020 році;
• по­дати за­яв­ку на про­веден­ня на базі Національ­но­го універ­си­тету фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту Ук­раїни у 2020 році Міжна­род­но­го освітнього конг­ре­су: та­кий фо­рум про­водить­ся ФІСУ кожні 2 ро­ки та є гло­баль­ною плат­формою для об­го­ворен­ня проб­лем та шляхів роз­витку сту­дентсь­ко­го спор­ту;
• спри­яти ут­во­рен­ню та діяль­ності спор­тивних клубів, центрів сту­дентсь­ко­го спор­ту у зак­ла­дах ви­щої освіти для за­лучен­ня сту­дентсь­кої мо­лоді до різних видів оз­до­ров­чої ру­хової ак­тивності як сис­те­мо­ут­во­рючо­го чин­ни­ка здо­рово­го спо­собу жит­тя, а та­кож для успішно­го поєднан­ня нав­чання та підго­тов­ки сту­дентів до участі у чемпіона­тах Євро­пи та світу, Всесвітніх універсіадах;
• роз­бу­дову­вати ра­зом зі спор­тивни­ми фе­дераціями сту­дентські Ліги з різних видів спор­ту, що за­без­пе­чува­тимуть ор­ганізацію і про­веден­ня все­ук­раїнсь­ких зма­гань се­ред сту­дентів та гідну реп­ре­зен­тацію та міжна­родній арені;
• за­без­пе­чити функціону­ван­ня відок­ремле­них підрозділів Спілки в усіх регіонах Ук­раїни; на­лаго­дити їх ефек­тивну ро­боту.

Нас­тупним пи­тан­ням ста­ло ух­ва­лен­ня Кон­цепції роз­витку Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни на період до 2025 ро­ку, пре­зен­то­ваної 22 ве­рес­ня у Ль­вові на регіональній на­раді голів відок­ремле­них підрозділів Спілки за учас­тю керівницт­ва цент­раль­них ор­ганів ви­конав­чої вла­ди Ук­раїни у сфе­рах освіти і на­уки, мо­лоді та спор­ту та ор­ганів місце­вого са­мов­ря­дуван­ня, а та­кож парт­нерів із Польщі, та підтри­маної на засіданні Ви­конав­чо­го коміте­ту Спілки 5 жовт­ня.

   Важ­ли­вим рішен­ням ста­ло ство­рен­ня Наг­ля­дової ра­ди Спілки та об­рання її го­ловою Ро­мана Гре­би, зас­тупни­ка Міністра освіти і на­уки Ук­раїни, який по­дяку­вав за довіру та по­обіцяв і на­далі спри­яти роз­витку ук­раїнсь­ко­го сту­дентсь­ко­го спор­ту на усіх рівнях.

   Відповідно до Ста­туту пер­со­наль­ний склад Наг­ля­дової ра­ди Спілки зат­верд­жує Ви­кон­ком, то­му це й ста­ло чет­вертим пи­тан­ня по­ряд­ку ден­но­го Асамб­леї. Од­но­голос­но про­голо­сова­но за та­кий склад: Імас Євгеній Вікто­рович – пре­зидент Спілки, рек­тор Національ­но­го універ­си­тету фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Ук­раїни; Анд­ру­щен­ко Віктор Пет­ро­вич – віце-пре­зидент Спілки, рек­тор Національ­но­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Дра­гома­нова; Нос­ко Ми­кола Олексійович – віце-пре­зидент Спілки, го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у Чернігівській об­ласті, рек­тор Чернігівсь­ко­го національ­но­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Та­раса Гри­горо­вича Шев­ченка; Ма­заракі Ана­толій Ан­то­нович – віце-пре­зидент Спілки, рек­тор Київсь­ко­го національ­но­го тор­го­вель­но-еко­номічно­го універ­си­тету; Місю­ра Ва­дим Ярос­ла­вович – віце-пре­зидент Спілки, пре­зидент Фут­боль­ної асоціації сту­дентів Києва; Сте­цен­ко Ва­дим Гри­горо­вич – ге­нераль­ний сек­ре­тар Спілки, го­лова Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни; Ажип­по Олек­сандр Юрійович – го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у Харківській об­ласті, рек­тор Харківсь­кої дер­жавної ака­демії фізич­ної куль­ту­ри; Ба­жен­ков Євген Во­лоди­миро­вич – го­лова фізкуль­тур­но-спор­тивно­го то­варист­ва «Спар­так», пре­зидент Фе­дерації регбі Ук­раїни; Брин­зак Во­лоди­мир Ми­хай­ло­вич – віце-пре­зидент Національ­но­го олімпій­сько­го коміте­ту Ук­раїни, пре­зиден­та Фе­дерації біат­ло­ну Ук­раїни; Ва­сильєв Ана­толій Ва­сильович – го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у Сумській об­ласті, рек­тор Сумсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету; Га­мов Вя­чес­лав Ге­оргійович – завіду­вач ка­фед­ри фізич­ної куль­ту­ри Київсь­ко­го національ­но­го тор­го­во-еко­номічно­го універ­си­тету; Кліма­шевсь­кий Олек­сандр Во­лоди­миро­вич – го­лова профспілко­вого коміте­ту сту­дентів та аспірантів Національ­но­го універ­си­тету фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Ук­раїни; Крик­ли­вий Ми­кола Фе­доро­вич – го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у Одеській об­ласті, про­рек­тор Національ­но­го універ­си­тету «Одесь­ка юри­дич­на ака­демія»; Кри­сова­тий Андрій Іго­рович – го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у Тер­нопіль­ській об­ласті, рек­тор Тер­нопіль­сько­го національ­но­го еко­номічно­го універ­си­тету; Куліков Пет­ро Мусійович – го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у місті Києві, рек­тор Київсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету будівницт­ва та архітек­ту­ри; Мель­ник Ми­хай­ло Гри­горо­вич – пре­зиден­та фе­дерації во­лей­бо­лу Ук­раїни; Мов­чан Ми­кола Пет­ро­вич – зас­тупник Міністра мо­лоді та спор­ту Ук­раїни з пи­тань євро­пей­ської інтег­рації; Прис­ту­па Євген Ни­коди­мович – го­лова відок­ремле­ного підрозділу Спілки у Львівській об­ласті, рек­тор Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го; Свистіль Юлія Во­лоди­мирівна – сту­дент­ка Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го; Юх­ниць­кий Бог­дан Во­лоди­миро­вич – пре­зидент Львівсь­ко­го об­ласно­го спор­тивно­го то­варист­ва сту­дентів «Гарт».

За ма­теріала­ми сай­ту ФГУ.