Олександр Куспіш – чемпіон світу 2017 року з самбо серед ветеранівУ грець­ко­му місті Са­лоніки, на борцівсь­ко­му ки­лимі там­тешнього па­лацу спор­ту Dar Pe­ra­ias фінішу­вав Чемпіонат світу 2017 ро­ку з бо­роть­би сам­бо се­ред ве­теранів, вік яких що­най­мен­ше 35 років.

За­галом за по­чесні на­горо­ди світо­вого фо­руму ве­теранів під егідою FI­AS (Міжна­род­ної фе­дерації сам­бо) ве­ли бо­роть­бу 270 ат­летів із 18 країн світу.

Ук­раїну на зма­ган­нях предс­тав­ля­ла ко­ман­да у складі 41 спорт­сме­на, се­ред яких і ви­пуск­ник Львівсь­ко­го дер­жавно­го, тоді ще інсти­туту, а нині універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри Олек­сандр Куспіш, який вже не один рік пра­цює вик­ла­дачем ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка».

У ро­ки своєї мо­лодості май­стер спор­ту міжна­род­но­го кла­су Олек­сандр Куспіш не­од­но­разо­во піднімав­ся на ме­даль­ний подіум чемпіонатів світу та Євро­пи з сам­бо, дос­татньо успішно вис­ту­пав і на са­мих прес­тижних зма­ган­нях з дзю­до, ви­конав­ши в цьому виді спор­ту нор­ма­тив май­стра спор­ту.

За­вер­шивши про­фесій­ну кар’єру, Олек­сандр Во­лоди­миро­вич про­дов­жив вис­ту­пати на ве­терансь­ких зма­ган­нях. Зок­ре­ма, в його ко­лекції на­город є ме­даль чемпіона­ту Євро­пи се­ред ве­теранів у зма­ган­нях з дзю­до віко­вої гру­пи 45–49 років. А те­пер він підко­рив най­ви­щу вер­ши­ну світо­вого рівня у турнірі з сам­бо.

У Са­лоніках Олек­сандр Куспіш, зма­га­ючись у ва­говій ка­тегорії до 74 кг віко­вої гру­пи 50–54 ро­ки, після серії пе­ремож­них поєдинків ви­боров пра­во бо­роти­ся у го­ловній су­тичці. Га­ран­ту­вав­ши собі срібну на­горо­ду, львівсь­кий ве­теран не зба­вив обертів і в фіналі так са­мо впев­не­но здо­лав су­пер­ни­ка із Ка­захс­та­ну Нур­галіма Теміро­ва й ви­боров ме­даль най­ви­щого ґатун­ку!

До­дамо, що за­галом збірна ко­ман­да Ук­раїни з сам­бо на світо­вому чемпіонаті-2017 у Са­лоніках здо­була вісім зо­лотих, сім срібних і чо­тир­надцять брон­зо­вих на­город. Та­кий вро­жай ме­далей доз­во­лив «синьо-жов­тим» самбістам посісти дру­ге місце у не­офіцій­но­му за­галь­но­команд­но­му заліку.

Іван Дуп­нак,
За ма­теріала­ми сай­ту
Львівсь­ко­го дер­жав­но­го універ­си­те­ту фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го