ss 32 Lviv Fegetsyshyn aДня­ми у Ка­зані за­вер­шився 14-й чемпіонат світу з ушу, в яко­му взя­ли участь близь­ко 900 спорт­сменів з 64 країн світу.

Сту­дент Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Андрій Фе­гецин – ви­хова­нець тре­нера Ок­са­ни Сот­рихіної, у складі збірної ко­ман­ди Ук­раїни ра­зом із дво­ма спорт­сме­нами з м. Бро­вари посів тре­тю схо­дин­ку та став брон­зо­вим при­зером Чемпіона­ту світу в розділі прог­ра­мова­ний поєди­нок.

Пер­ше місце ви­боро­ла ко­ман­да Іра­ну, дру­ге – збірна Півден­ної Ко­реї.

 Оскіль­ки для Андрія Фе­геци­на цей чемпіонат був де­бют­ним – са­ме він став справжньою сен­сацією та відкрит­тям цього світо­вого турніру, зумівши здо­лати опір більш досвідче­них та сильніших спорт­сменів.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни