ss 31 01 Logo EUSAШа­новні друзі,

Від імені Ви­конав­чо­го коміте­ту Євро­пей­ської спор­тивної сту­дентсь­кої асоціації (EUSA) та від се­бе осо­бис­то вітаємо із до­сяг­нення­ми ва­ших сту­дентів-спорт­сменів на XXIX Всесвітній літній Універсіаді-2017 у місті Тай­бей (провінція Тай­вань, КНР).

Ми за­хоп­лені, що наші євро­пей­ські сту­ден­ти змог­ли реп­ре­зен­ту­вати не тіль­ки се­бе, але й свої універ­си­тети, країну та увесь сту­дентсь­кий спорт Ста­рого Світу в най­кра­щий мож­ли­вий спосіб на цьому міжна­род­но­му сту­дентсь­ко­му святі. Ми та­кож горді тим, що з 62 країн-ме­далістів бу­ла 31 – з Євро­пи, чле­ни EUSA.

Ми з не­терпінням че­каємо ва­ших сту­дентів-спорт­сменів на Євро­пей­ських сту­дентсь­ких іграх-2018 у м. Коїмбра (Пор­ту­галія) та інших май­бутніх за­ходах  EUSA.

З най­кра­щими по­бажан­ня­ми,

Адам Ро­чек,                                                         Матіаш Пе­човнік,
пре­зидент                                                          ге­нераль­ний сек­ре­тар
Люб­ля­на, 4 ве­рес­ня 2017 ро­ку.

За ма­теріала­ми сай­ту
Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го.