ss2021 04 01

1–6 черв­ня 2021 р. в м. Чернігові відбу­лися спор­тивні зма­ган­ня XVI літньої Універсіади Ук­раїни з во­лей­бо­лу се­ред 15 за­яв­ле­них чо­ловічих збірних ко­манд об­ластей та зак­ладів ви­щої освіти Ук­раїни. До скла­ду збірних ко­манд ЗВО та збірних ко­манд регіонів до­пус­ка­лися здо­бувачі ви­щої освіти ден­ної фор­ми нав­чання універ­си­тетів, ака­демій, інсти­тутів, ко­леджів у струк­турі ЗВО Ук­раїни.

Згідно з же­реб­ку­ван­ням сту­дентські ко­ман­ди бу­ли поділенні на підгру­пи. Збірна ко­ман­да Львівсь­ко­го національ­но­го аг­рарно­го універ­си­тету у своїй групі зма­гала­ся зі збірни­ми ко­ман­да­ми зак­ладів ви­щої освіти Черніго­ва, Києва та Сумсь­кої об­ласті.

У спор­тивній бо­ротьбі збірна ко­ман­да універ­си­тету, яка предс­тав­ля­ла Львівщи­ну та наш ЗВО, посіла VII ко­манд­не місце.

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»