phoca thumb l ss2021 02 02У фіналь­них зма­ган­нях XVI літної Універсіади Ук­раїни зі стріль­би кульової сту­дентсь­ка збірна Львівсь­кої об­ласті посіла пер­ше за­галь­но­команд­не місце, наб­равши 1118 очок. Львів’яни май­же вдвічі ви­пере­дили срібних при­зерів зма­гань, – збірну Вінниць­кої об­ласті з 673 оч­ка­ми. Брон­зо­вим при­зером ко­манд­но­го заліку ста­ла ко­ман­да Чернігівсь­кої об­ласті (200 очок).

Фінал Універсіади з кульової стріль­би відбу­вав­ся у м. Львів уп­ро­довж 5 днів черв­ня. Зма­гатись за пе­ремо­гу у XVI літній Універсіаді Ук­раїни до Ль­во­ва приїха­ли збірні ко­ман­ди се­ми об­ластей та м. Київ, які предс­тав­ля­ли 13 зак­ладів ви­щої освіти. Ра­зом із ко­ман­дою-гос­по­дарем за зван­ня най­точнішо­го снай­пе­ра зма­гались близь­ко 50 сту­дентів Вінниць­кої, Рівнень­кої, Пол­тавсь­кої, Чернігівсь­кої, Хер­сонсь­кої, Хмель­ниць­кої об­ластей та м. Києва. Спорт­сме­ни виз­на­чали кра­щих у пострілах з пнев­ма­тич­ної зброї (пісто­лет та гвинтівка) на дис­танції 10 метрів у впра­вах ПП-3, ГП-6, ко­мандні та мікст.

 Пе­ремо­гу у фіналі для Львівсь­кої об­ласті за­без­пе­чили ви­хованці 5 зак­ладів ви­щої освіти:

  • Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені І.Бо­берсь­ко­го в складі Пакліковсь­кої Сніжа­ни-Софії, Хмель­ниць­кої Ан­ни, Гуз­до­го Свя­тос­ла­ва, Злон­ке­вича Андрія-Оле­га, За­мико Оле­га, Ле­уса Сте­пана та Гро­товиць­ко­го Бог­да­на;
  • Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету без­пе­ки життєдіяль­ності у складі Шкля­рука Андрія та Су­лик Марії;
  • Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» у складі Бас Віоле­ти, Чер­нявсь­кої Юлії та Плес­ку­на Рус­ла­на;
  • Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка у складі Воз­няк Марії-Со­ломії, Нікуліна Да­нила та Бе­рез­ко­ва Нікіти;
  • Ук­раїнсь­кої ака­демії дру­карс­тва, яку предс­тав­ля­ла Ко­лодяж­на Анас­тасія.

«Зма­ган­ня Універсіади Ук­раїни з кульової стріль­би ста­ли пер­ши­ми серйоз­ни­ми сту­дентсь­ки­ми спор­тивни­ми стар­та­ми з 2013 ро­ку,− са­ме тоді відбу­лась по­перед­ня Універсіада Ук­раїни зі стріль­би кульової. Сим­волічно, що львів’яни усі ці ро­ки підтри­мува­ли спор­тивну фор­му у стрілецькій май­стер­ності та впев­не­но здо­були пе­ремо­гу як тоді, так і за­раз. Важ­ли­во звер­ну­ти ува­гу на те, що ми маємо по­тенціал для по­даль­шо­го зрос­тання, ад­же од­ра­зу 5 зак­ладів ви­щої освіти об­ласті куль­ти­ву­ють кульову стріль­бу та за­без­пе­чили участь своїх сту­дентів у все­ук­раїнсь­ких зма­ган­нях,» – заз­на­чив го­лова орг­коміте­ту зма­гань, на­чаль­ник Львівсь­ко­го об­ласно­го відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни Ана­толій Ігна­тович.

XVI Універсіада Ук­раїни відбу­валась в спор­тивно-стрілець­ко­му комп­лексі Нав­чаль­но-спор­тивної ба­зи літніх видів спор­ту Міністерс­тва обо­рону Ук­раїни. Ор­ганіза­тором спор­тивно­го за­ходу на Львівщині вис­ту­пило Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня і спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни та Львівсь­ке спор­тивне то­варист­во “Гарт”.

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»