phoca thumb l 05 sp vnz 2021 0229–30 трав­ня 2021 р. в м. Іва­но-Франківсь­ку відбу­лися спор­тивні зма­ган­ня з лег­кої ат­ле­тики за прог­ра­мою XVI літньої Універсіади Ук­раїни.

Во­лоди­мир Анд­ро­щук, сту­дент фа­куль­те­ту аг­ро­тех­но­логій і еко­логії (гру­па Аг-22), став брон­зо­вим при­зером з ме­тан­ня спи­са з ре­зуль­та­том 52м 80см.

Вітаємо сту­ден­та та тре­нерсь­кий ко­лек­тив ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня!

 

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»