01 sp vnz 2021 01У Вінниці підхо­дить до за­вер­шення Чемпіонат Ук­раїни зі стрибків на ак­ро­батичній доріжці. Участь у зма­ган­нях за підтрим­ки Уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої ОДА взя­ла і збірна ко­ман­да Львівщи­ни, спорт­сме­ни якої є ви­хован­ця­ми Дро­гобиць­кої ди­тячо-юнаць­кої спор­тивної шко­ли та львівсь­ких спор­тивних секцій.

Чемпіоном Ук­раїни став Олег Ма­зурик з Дро­гоби­ча. Торік у ве­ресні він та­кож став во­лода­рем Куб­ку Ук­раїни за підсум­ка­ми ба­гато­борств се­ред чо­ловіків 2007 ро­ку на­род­ження і стар­ших. Брон­зо­вим при­зером стає 20-річний Віталій Войтів. Чо­ловіча ко­ман­да ста­ла чет­вертою.

Се­ред жінок віце­чемпіон­кою стає Євгенія Жгу­та. За­галом ко­ман­да дівчат, до якої вхо­дили, окрім Євгенії, Ліліана Кіце­ра та Ан­на-Марія Вагіла, ви­боро­ли дру­ге ко­манд­не місце.

У за­галь­но­команд­но­му підсум­ку збірна Львівщи­ни ви­боро­ла дру­ге місце!

Вітаємо сту­ден­та інсти­туту фізич­ної куль­ту­ри і здо­ров'я ДДПУ ім. І. Фран­ка Віталія Войтіва з брон­зою Чемпіона­ту Ук­раїни.

За ма­теріала­ми
Львівсь­ко­го об­ласно­го уп­равління фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту