news 178 Festival logo aУ су­боту, 9 груд­ня 2017 ро­ку, у Ль­вові вдру­ге відбу­деть­ся Фес­ти­валь єди­ноборств. В ме­жах фес­ти­валю зап­ла­нова­но зма­ган­ня та по­казові вис­ту­пи з та­ких видів спор­ту як айкідо, кікбоксінг, ка­рате та ку­до.

Участь у фес­ти­валі бра­тимуть шко­лярі та сту­ден­ти нав­чаль­них зак­ладів м. Ль­во­ва та Львівсь­кої об­ласті.

Зма­ган­ня роз­почнуть­ся о 10 год. у за­галь­но­освітньому нав­чаль­но­му зак­ладі № 86 за ад­ре­сою м. Львів, вул. Ско­рини, 34. Уро­чис­те відкрит­тя фес­ти­валю – о 12 год.

Ор­ганіза­тори за­ходу: Львівсь­ке об­ласне спор­тивне то­варист­во сту­дентів «Гарт», Уп­равління мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди, Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту Міністерс­тва освіти і на­уки Ук­раїни.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни