19 sp vnz 02 Kyryk Coach aСту­дент­ка чет­верто­го кур­су фа­куль­те­ту спор­ту Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри Ма­рина Ки­рик блис­ку­че вис­ту­пила на Чем­піонаті Ук­раїни 2017 ро­ку з з пла­ван­ня на відкритій воді, що за­вер­шився в Одесі.

Спо­чат­ку Ма­рина Ки­рик фінішу­вала пер­шою на дис­танції 10 км, за­лишив­ши по­заду усіх своїх кон­ку­рен­ток і в та­кий спосіб ви­хован­ка вик­ла­дача ка­фед­ри вод­них та не­олімпій­ських видів спор­ту, зас­лу­жено­го тре­нера Ук­раїни Ана­толія Шев­чу­ка здо­була зо­лоту на­горо­ду національ­но­го чемпіона­ту.

Та на цьому Ма­рина не вга­мува­ла свою жа­гу пе­ремог і зій­шла на най­ви­щу схо­дин­ку ме­даль­но­го п’єдес­та­лу по­шани й по за­вер­шенні зма­гань на удвічі ко­ротшій дис­танції дов­жи­ною в 5 км. Та­ким чи­ном до­дому мо­лода перс­пек­тивна плав­чи­ня, за пле­чима якої вже є участь у цьогорічно­му Чемпіонаті світу-2017 у сто­лиці Угор­щи­ни Бу­дапешті, по­вер­ну­лася в ста­тусі дво­разо­вої чемпіон­ки Ук­раїни.

Тож вітаємо Ма­рину Ки­рик, її тре­нера та ко­лек­тив ка­фед­ри вод­них та не­олімпій­ських видів спор­ту (завіду­вач – до­цент Ми­кола Чаплінсь­кий) з цим успіхом й ба­жаємо по­даль­ших спор­тивних до­сяг­нень!

За ма­теріала­ми сай­ту
Львівсь­ко­го дер­жав­но­го універ­си­те­ту фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го