У п’ят­ни­цю, 22 ве­рес­ня, у Ль­вові, в ак­то­вому залі Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри відбу­деть­ся Семінар-на­рада з міжна­род­ною учас­тю керівників ви­щих нав­чаль­них зак­ладів та регіональ­них відділень спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни.

У ній бра­тимуть участь зас­тупник Міністра освіти і на­уки Ук­раїни Ро­ман Гре­ба, Дер­жавний сек­ре­тар Міністерс­тва мо­лоді і спор­ту Ук­раїни Олег Немчінов, го­лова Львівсь­кої об­ласної дер­жавної адміністрації Олег Си­нют­ка, Віце-пре­зидент Міжна­род­ної фе­дерації сту­дентсь­ко­го спор­ту Мар’ян Ди­маль­ські, Дер­жавний сек­ре­тар Міністерс­тва спор­ту і ту­риз­му Рес­публіки Поль­ща Ярос­лав Ста­вярскі.

Прог­ра­мою за­ходу пе­ред­ба­чена та­кож іна­угу­рація Мар’яна Ди­маль­ські на зван­ня «Doc­tor Ho­noris Ca­usa» Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, інфор­мує ldufk.edu.ua.

По­чаток за­ходу – об 11:00 за ад­ре­сою: Бу­динок вче­них, вул. Лис­то­падо­вого Чи­ну, 6; це­ремонія іна­угу­рації відбу­деть­ся о 15:00 в ак­товій залі універ­си­тету за ад­ре­сою: ЛДУФК, вул. Кос­тюшка, 11.

Кон­такт­на осо­ба: Юлія – 068-50-00-367.

ПРОГ­РА­МА ЗА­ХОДУ

семінар-на­ради з міжна­род­ною учас­тю керівників ви­щих нав­чаль­них зак­ладів та регіональ­них відділень спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни

22 ве­рес­ня 2017 р. Львів

Віталь­не сло­воСи­нют­ка О. М. (го­лова Львівсь­кої об­ласної дер­жавної адміністрації)

Вис­ту­пи

1. Ук­раїна у світо­вому спор­тивно­му русі сту­дентів. Гре­ба Р.В. (зас­тупник Міністра освіти і на­уки Ук­раїни)

На­город­ження керівників ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Ук­раїни за здо­бут­ки у сту­дентсь­ко­му спорті.

2. За­коно­дав­че за­без­пе­чен­ня роз­витку сту­дентсь­ко­го спор­ту в Ук­раїні.

Ве­лич­ко­вич М.Р. (на­род­ний де­путат Ук­раїни)

3. Перс­пек­ти­ви роз­витку сту­дентсь­ко­го спор­ту у світі. Ди­маль­ський М. (віце-пре­зидент Міжна­род­ної фе­дерації сту­дентсь­ко­го спор­ту)

4. Сту­дентсь­кий спорт в Ук­раїні в умо­вах гібрид­них заг­роз національній без­пеці.

Немчінов О.М. (дер­жавний сек­ре­тар Міністерс­тва мо­лоді та спор­ту Ук­раїни)

5. Кон­цепція роз­витку Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни на період до 2025 р.

Імас Є.В. (пре­зидент Спор­тивної сту­дентсь­кої спілки Ук­раїни)

Підпи­сан­ня Уго­ди про співпра­цю між Спор­тивною сту­дентсь­кою спілкою Ук­раїни і Поль­ською асоціацією сту­дентсь­ко­го спор­ту.

Інав­гу­рація «Doc­tor Ho­noris Ca­usa» п. Маріана Ди­маль­ські

22 ве­рес­ня 2017 ро­ку о 15.00 год. в ак­то­вому залі Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го відбу­деть­ся інав­гу­рація «Doc­tor Ho­noris Ca­usa» віце-пре­зиден­та Міжна­род­ної фе­дерації сту­дентсь­ко­го спор­ту п. Маріана Ди­маль­ські.

ДОВІДКА

Маріан Ди­маль­скі на­родив­ся в м. Камєнна Гу­ра 20 бе­рез­ня 1954 р. Од­ру­жений, має двоє дітей.

Освіта. 1962–1969 – нав­чався в по­чат­ковій школі № 4 м. Strze­gomiu.

1969–1973 – Еко­номічний ліцей № 3 (Вроц­лав), еко­номіка і ор­ганізація ав­то­мобіль­но­го транс­пор­ту, спеціальність технік-еко­номіст.

1973–1977 – Закінчив Вроц­лавсь­кий універ­си­тет пра­ва та уп­равління. Освітній рівень – магістр.

Про­фесій­на діяльність:

Квітень, 1977 – гру­день, 1978 – Сек­ре­тар об­ласно­го (Вроц­лавсь­ко­го) олімпій­сько­го клу­бу;

1993–1977 – Рад­ник Пре­зиден­та Фон­ду Поль­сько-Німець­кої співпраці (м. Вар­ша­ва);

Січень, 1979 – жов­тень, 1999 – сек­ре­тар AZS­Wroc­law (Ака­демічної спор­тивної спілки);

Жов­тень, 1999 – гру­день, 2010 – ге­нераль­ний ди­рек­тор Еко­логічно­го клу­бу AZS­Wroc­law;

Січень, 2011 – Пре­зидент Спор­тивно­го клу­бу «AZS­Wroc­law».

Діяльність в національ­них ор­ганізаціях та асоціаціях:

1990–1995 – член Мо­лодіжної ра­ди при Пре­зиден­тові Рес­публіки Поль­ща Лех Ва­лен­са;

2003 – член Ра­ди ди­рек­торів AZS (Ака­демічної спор­тивної спілки);

1991 – 2003 – Віце-пре­зидент ра­ди ди­рек­торів AZS з міжна­род­них зв’язків;

2013 – член наг­ля­дової ра­ди Всесвітніх ігор 2017 р. (Вроц­лав);

2011–2014 – член Вроц­лавсь­кої спор­тивної ра­ди при Пре­зиденті Рес­публіки Польщі Ра­фалі Дут­ке­вичі;

2015 – го­лова Спор­тивної ра­ди при Пре­зиденті Рес­публіки Польщі Ра­фалі Дут­ке­вичі;

2016 – віце-пре­зидент AZS з міжна­род­них зв’язків;

2017 – член пре­зидії Олімпій­сько­го коміте­ту Польщі.

Діяльність в міжна­род­них ор­ганізаціях:

1991–1994 – член поль­сько-ук­раїнсь­кої комісії з мо­лодіжно­го обміну

1991–1999 – член поль­сько-німець­кої Мо­лодіжної ра­ди;

2003 – член Ви­конав­чо­го коміте­ту FI­SU (Брюс­сель), член комітетів фінансів;

2015 – Віце-пре­зидент FI­SU, Го­лова Коміте­ту Чемпіонатів світу се­ред сту­дентів; Го­лова Коміте­ту Зи­мових універсіад.

На­горо­ди і відзна­ки:
Брон­зо­вий, срібний та зо­лотий хрест «За зас­лу­ги у га­лузі фізич­ної куль­ту­ри»; зо­лоті відзна­ки «Зас­лу­жений діяч фізич­ної куль­ту­ри»; по­чес­ний гро­мадя­нин міста Gwang­ju (Півден­на Ко­рея); Спор­тивний діяч 1999 ро­ку (за версією «Вроц­лавсь­кої га­зети»); Спор­тивний ме­нед­жер 2000 ро­ку (зван­ня на­дане Пре­зиден­том Коміте­ту фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту).

За ма­теріала­ми сай­ту
Львівсь­ко­го дер­жав­но­го універ­си­те­ту фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го