17 sp vnz Fencing Strelbutskyy aДня­ми у Чехії за­вер­шився дру­гий етап відкри­того Куб­ку Євро­пи зі стріль­би з лу­ка се­ред спорт­сменів з по­рушен­ня­ми опор­но-ру­хово­го апа­рату.

У зма­ган­нях взя­ли участь 119 спорт­сменів (71 чо­ловік та 48 жінок) з 25 країн світу − 19 євро­пей­ських країн, а та­кож з Ко­реї, Іра­ну, Ма­лайзії, Гон­конгу та Ка­захс­та­ну.

З приємністю за­ува­жимо, що ос­новна відповідальність у підго­товці спорт­сменів відне­дав­на пок­ла­дена на тре­нера збірної – до­цен­та ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня і спор­тивної ме­дици­ни Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го Лю­боми­ра Стрель­биць­ко­го. До скла­ду збірної ко­ман­ди Ук­раїни за його про­позицією увій­шло 12 спорт­сменів, з них 9 предс­тав­ників Львівщи­ни: Рок­со­ляна Дзьоба-Ба­лян, Світла­на Шат­ковсь­ка, Та­рас Чо­пик, Ми­кола Га­лишич, Ро­ман Чай­ка, Пав­ло На­зар, Сергій Ата­манен­ко, Іван Дзя­дик, На­талія Ре­пета.

Збірна ко­ман­да Ук­раїни за­галом на цих зма­ган­нях здо­була 4 ме­далі: у стрільбі з кла­сич­но­го лу­ку жіно­ча ко­ман­да посіла 2 місце, а чо­ловіча і мікс-ко­ман­ди – два третіх місця! У стрільбі з блоч­но­го лу­ку чо­ловіча ко­ман­да посіла 3 місце.

У комп­лек­сно­му підсум­ку ук­раїнсь­ка збірна посіла 4 місце, пос­ту­пив­шись ко­ман­дам з Іра­ну (11 ме­далей), Росії (9 ме­далей) та Ве­ликоб­ри­танії (8 ме­далей).

Вітаємо спорт­сменів та їхнього тре­нера – до­цен­та ка­фед­ри фізич­но­го ви­хован­ня і спор­тивної ме­дици­ни Львівсь­ко­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету імені Да­нила Га­лиць­ко­го Лю­боми­ра Стрель­биць­ко­го.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни