news 176 Poster UKRaКон­фе­ренція з нав­чаль­ни­ми семіна­рами відбу­деть­ся з 1 по 3 груд­ня 2017 ро­ку в Люблінсь­ко­му Кон­фе­ренцій­но­му Центрі в Любліні. Захід спря­мова­ний на мо­лодих вче­них до 35 років, сту­дентів та аспірантів у га­лузі при­род­ни­чих і ме­дич­них на­ук.

Кон­фе­ренція бу­ла вша­нова­на По­чес­ним пат­ро­натом Поль­ської Ака­демії На­ук − Про­фесо­ра Станіслав Чуч­ва­ра, док­то­ра габіліто­вано­го ме­дич­них на­ук.

Учас­ни­ки кон­фе­ренції мо­жуть предс­тав­ля­ти ро­боти на ме­дич­ну або при­род­ни­чу те­му. Ко­жен з вис­ту­па­ючих от­ри­має мож­ливість взя­ти участь у без­коштов­них семіна­рах, публікаціях та співпраці з ви­дав­ця­ми.

Пре­зен­тації мо­жуть бу­ти поль­ською, англій­ською, ук­раїнсь­кою, росій­ською або біло­русь­кою мо­вами.

До­дат­кові ма­теріали: ук­раїнсь­кою та англій­ською мо­вами.

Ор­ганіза­тори
зап­ро­шу­ють Вас
до Любліна

www.con­fe­ren­ce­lub­lin.com
те­лефон (+48) 791 592 958