news 175 Festini photoСьогодні у м. Тур­ка на Львівщині стар­ту­вали тра­диційні «Бойківські фес­ти­ни». У цьогорічній прог­рамі фес­ти­валю – ту­рис­тичні по­ходи, кон­церти, турніри з ша­шок та шахів, міжна­родні кон­фе­ренції, кон­курси, спор­тивні зма­ган­ня то­що.

Так, сьогодні в ме­жах прог­ра­ми фес­тин бу­ло про­веде­но круг­лий стіл «Фізич­на куль­ту­ра і спорт на Бойківщині». На круг­ло­му столі відбув­ся розг­ляд назрілих у га­лузі фізич­но­го ви­хован­ня пи­тань: не­дос­ко­налі нор­ма­тиви, скла­дові нав­чаль­них прог­рам. Вчи­телі фізич­ної куль­ту­ри наріка­ли на не­дос­татнє ме­дич­не і фінан­со­ве за­без­пе­чен­ня шкіл. Об­го­ворю­вали проб­ле­ми відсут­ності у мо­лодих лю­дей прес­ти­жу здо­ров’я й ак­тивних за­нять спор­том; низь­кої по­пуляр­ності про­фесії шкіль­но­го вчи­теля фізич­ної куль­ту­ри в нашій країні.

У ме­жах круг­ло­го сто­лу вис­ту­пила і про­фесор Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри, завіду­вач ка­фед­ри те­орії і ме­тоди­ки фізич­ної куль­ту­ри Іван­на Бод­нар. Про­фесор Іван­на Бод­нар роз­повіла вчи­телям фізич­ної куль­ту­ри та тре­нерам про аль­тер­на­тив­ний спосіб виз­на­чен­ня сту­пеня функціональ­но-ре­зерв­них мож­ли­вос­тей шко­лярів роз­робле­ний на­уков­ця­ми універ­си­тету.

Як заз­на­чила про­фесор, на прак­тиці рівень оп­ти­маль­но­го для кож­но­го уч­ня на­ван­та­жен­ня під час уроків фізич­ної куль­ту­ри виз­на­чаєть­ся вчи­телем суб’єктив­но. Тоді як в умо­вах інтег­ра­тив­но­го фізич­но­го ви­хован­ня шко­лярів різних ме­дич­них груп вчи­телю важ­ли­во ма­ти точ­ну інфор­мацію про рівень функціональ­них мож­ли­вос­тей кож­но­го уч­ня кла­су. Бать­кам шко­лярів та­кож ко­рис­ною бу­де інфор­мація про гра­ничні по­каз­ни­ки фізич­но­го роз­витку і фізич­ної підго­тов­ле­ності, при­таманні для прак­тично здо­рових дітей, що відзна­ча­ють­ся дос­татнім рівнем функціональ­них мож­ли­вос­тей. Суттєве відхи­лен­ня по­каз­ників від гра­ниць нор­ми доз­во­лить пе­ред­ба­чити імовірне погіршен­ня здо­ров’я, з’ясу­вати «слабкі лан­ки» в функціональ­но­му стані і зав­часно вжи­ти за­ходів, нап­риклад роз­ро­бити комп­лекс вправ та об­ра­ти шля­хи зміцнен­ня здо­ров’я.

Іван­на Бон­дар вва­жає, що існу­ючі кри­терії і спо­соби виз­на­чен­ня функціональ­них ре­зервів дітей шкіль­но­го віку не в повній мірі дос­ко­налі. Ос­новним кри­терієм виз­на­чен­ня функціональ­них ре­зервів уч­ня під час з’ясу­ван­ня рівня здо­ров’я ди­тини шкіль­но­го віку (ме­дич­ної гру­пи) сьогодні в Ук­раїні є ре­зуль­тат ви­конан­ня нею про­би Руф’є. Про­те про­ба неінфор­ма­тив­на для осіб до 17 років, по­за­як роз­ра­хова­на на до­рос­лих і не вра­ховує при­род­но ви­щу час­то­ту сер­це­вих ско­рочень у стані спо­кою дітей 6–16 років. Її зас­то­суван­ня приз­во­дить до по­мил­ко­вого за­раху­ван­ня здо­рової ди­тини до підго­тов­чої і навіть спеціаль­ної ме­дич­ної гру­пи і безпідстав­но­го за­нижен­ня сту­пеня до­пус­ти­мого для неї фізич­но­го на­ван­та­жен­ня під час уроків фізич­ної куль­ту­ри.

Заз­на­чимо, що Всесвітні бойківські фес­ти­ни – міжна­род­ний етнічний фес­ти­валь бойків, який відбу­ваєть­ся один раз на 5 років у Турківсь­ко­му районі Львівсь­кої об­ласті.

Львівсь­ке об­ласне відділен­ня Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН Ук­раїни