У період з 29-го ве­рес­ня по 3-є жовт­ня включ­но у Ль­вові відбу­деть­ся Ку­бок Ук­раїни 2017 ро­ку з фех­ту­ван­ня на шпа­гах та рапірах. Зма­ган­ня про­води­тимуть­ся як в осо­бистій, так і в ко­мандній пер­шості. На турнірі очікуєть­ся участь близь­ко 300 най­кра­щих муш­ке­терів з різних ку­точків Ук­раїни.

Зма­ган­ня Куб­ка Ук­раїни-2017 відбу­дуть­ся на фех­ту­валь­них доріжках Універ­саль­но­го ма­нежу Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го (Львів, вул. М. Че­рем­ши­ни, 17.).

Куб­ко­вий турнір у місті Ле­ва відкри­ває но­вий се­зон 2017/2018 і ста­не пер­шим ета­пом відбо­ру до скла­ду збірної Ук­раїни, для участі на ета­пах Куб­ка світу-2017/2018 та чемпіона­тах Євро­пи і світу 2018 ро­ку.

ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ КУБ­КА УК­РАЇНИ-2017

29 ве­рес­ня (п’ят­ни­ця)

• 09:30. Рапіра (чо­ловіки). Осо­бис­та першість
• 13:30. Рапіра (жінки). Осо­бис­та першість

30 ве­рес­ня (су­бота)

• 09:30. Рапіра (чо­ловіки). Ко­манд­на першість
• 10:30. Рапіра (жінки). Ко­манд­на першість

1 жовт­ня (неділя)

• 09:30. Шпа­га (жінки). Осо­бис­та першість

2 жовт­ня (по­неділок)

• 09:30. Шпа­га (чо­ловіки). Осо­бис­та першість

3 жовт­ня (вівто­рок)

• 09:30. Шпа­га (чо­ловіки). Ко­манд­на першість
• 10:30. Шпа­га (жінки). Ко­манд­на першість

Вхід для усіх ка­тегорій гля­дачів – без­коштов­ний! 

За ма­теріала­ми сай­ту
Львівсь­ко­го дер­жав­но­го універ­си­те­ту фізич­ної куль­ту­ри імені Іва­на Бо­берсь­ко­го